Regulamin wydarzenia

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Patrycję Pruchnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nitya Patrycja Pruchnik (NIP 1181611327), adres: ul. Kajetana Garbińskiego 16B, 01-122 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu przed rejestracją swojego udziału w wydarzeniu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 3. Gwarancją odbycia się wydarzenia jest uczestnictwo minimalnej liczby osób, podanej w opisie konkretnego wydarzenia na stronie internetowej Organizatora: https://nitya.pl/
 4. Szczegółowe informacje (w tym w szczególności data, miejsce), dotyczące organizowanego wydarzenia znajdują się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce „Wydarzenia” – link: https://nitya.pl/wydarzenia/
 5. Wszelkie zapytania dot. organizowanego wydarzenia można wysyłać na adres e-mail: info@nitya.pl

§2
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami wydarzenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których zdrowie fizyczne oraz psychiczne pozwala na udział w wydarzeniu.
 2. Uczestnictwo jest uzależnione od uiszczenia kosztów wydarzenia przez Uczestnika, w terminach i na zasadach wskazanych w ofercie Organizatora oraz w dalszej części regulaminu. Wszelkie wydatki związane z zapewnieniem Uczestnikowi wydarzenia noclegu oraz wyżywienia nie są objęte ofertą Organizatora. Uczestnik wydarzenia osobiście ponosi koszty związane z zapewnieniem noclegu oraz wyżywienia.
 3. Uczestnik wydarzenia we własnym zakresie ponosi koszty dojazdu na wydarzenie, chyba że z pisemnej oferty Organizatora, opublikowanej na stronie https://nitya.pl/wydarzenia/ wynika wprost, że Organizator zapewnia i ponosi wydatki związane z zapewnieniem dojazdu Uczestnika na wydarzenie.
 4. Uczestnik, który był lub jest objęty opieką psychiatryczną zobowiązany jest do poinformowania Organizatorów o powyższym fakcie – przed rejestracją na wydarzenie, albowiem w przypadku niektórych chorób natury psychicznej udział w wydarzeniu jest niewskazany.
 5. Uczestnik cierpiący na schodzenia natury psychicznej zobowiązany jest do skonsultowania z lekarzem prowadzącym możliwości jego uczestnictwa w wydarzeniu – przed ustalonym terminem wydarzenia. W sytuacji wyrażenia przez lekarza prowadzącego zgody na udział w wydarzeniu, uprasza się o przedłożenie stosownego zaświadczenia na ręce Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@nitya.pl.
 6. Uczestnik, który nie uzyskał zgody lekarza określonej w ust. 4 bierze udział w wydarzeniu na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który zdecydował się na uczestnictwo w wydarzeniu wbrew zaleceniom lekarza psychiatry.
 7. Uczestnik wydarzenia szczegółowo zapoznał się z warunkami wydarzenia i zaakceptował formułę wydarzenia.

§3
Płatności

 1. Informacja dotycząca kwoty oraz sposobów płatności za organizowane wydarzenie znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce „Wydarzenia”, link: https://nitya.pl/wydarzenia/

§4
Ważne informacje

 1. Organizator oraz personel Organizatora nie posiada wykształcenia medycznego. Wszelkie informacje, instrukcje czy porady udzielane przez Organizatora oraz personel, obecny podczas wydarzenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią diagnozy medycznej.
 2. Jeżeli Uczestnik pozostaje pod opieką lekarską nie zaleca się zmiany i rezygnacji ze sposobu leczenia, poddawanego dotychczas przez lekarza prowadzącego.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu może aktywować emocjonalne, fizyczne i psychologiczne reakcje, wobec czego bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w aktywnościach przewidzianych podczas wydarzenia.
 4. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących sprawności fizycznej uczestnika lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych – przed przystąpieniem do ich wykonywania, Uczestnik winien zasięgnąć opinii lekarskiej. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszelkich okolicznościach, które wykluczają, uniemożliwiają lub stanowią przeszkodę w czynnym udziale Uczestnika w zaplanowanych zajęciach. Organizator zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestnika, w wypadku niepoinformowania organizatora o okolicznościach, które mają lub mogą mieć związek ze zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej Organizatora.
 5. Uczestnik będący w ciąży, niesprawny fizycznie lub mający inne problemy zdrowotne, zobowiązany jest do skonsultowania z lekarzem prowadzącym, bądź innym specjalistą oraz z Organizatorem lub personelem organizatora możliwości jego uczestnictwa w wydarzeniach – przed ustalonym terminem wydarzenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który zdecydował się na uczestnictwo w wydarzeniu wbrew zaleceniom lekarzy lub niewywiązania się z obowiązków opisanych w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który wykonuje ćwiczenia samodzielnie, wbrew oraz niezgodnie z instrukcjami i radami przekazanymi przez Organizatora lub personel Organizatora.
 8. Organizator nie zapewnia transportu na wydarzenie. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia sobie dojazd na wydarzenie.
 9. Za zakwaterowanie i wyżywienie odpowiada miejsce, w którym warsztaty są organizowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem w obiekcie.

§5
Obowiązki Uczestnika wydarzenia

 1. Uczestnik bierze udział w wydarzeniach z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy podczas wydarzenia, w tym w szczególności powstałe na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
 4. Zabronione jest spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających podczas wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzenia Uczestnika, znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak i Uczestnika, który swoim zachowaniem rażąco narusza opisane w umowie i ofercie warunki udziału w Wydarzeniu.
 6. Podczas wydarzenia Uczestnicy mówią pojedynczo, nie ingerują i bez zgody Organizatora nie uczestniczą w rozmowach oraz zajęciach prowadzonych z innymi Uczestnikiem wydarzenia.
 7. Podczas przewidzianych na wydarzeniu aktywności zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.
 8. Wszelkie materiały, w tym materiały dydaktyczne, uzyskane przez Uczestnika wydarzenia od Organizatora nie mogą być bez pisemnej zgody Organizatora rozpowszechniane lub udostępniane osobom trzecim, a w szczególności podmiotom konkurencyjnym względem Organizatora.

§6
Odwołanie wydarzenia ze strony Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
2. W sytuacji odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom wpłaconą kwotę w całości.

§7
Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacje należy zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@nitya.pl. Rezygnacje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w wybranym wydarzeniu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem eventu, Organizator zwraca Uczestnikowi 100% poniesionych przezeń kosztów opłaty rejestracyjnej (zaliczki). Uczestnik nie jest obowiązany do podawania przyczyn rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w wybranym wydarzeniu w terminie od 29 dni do 15 dni przed rozpoczęciem wydarzenia:
  a) Organizator zwraca uczestnikowi 50% poniesionych przezeń kosztów opłaty rejestracyjnej (zaliczki). Uczestnik nie jest zobowiązany do podawania przyczyn rezygnacji,
  albo
  b) całość uiszczonej przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej zostanie zaksięgowana na poczet innego (jednego) wydarzenia, w którym rezygnujący Uczestnik będzie mógł wziąć udział w przyszłości. Środki finansowe jw. mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika w przeciągu 1 roku, licząc od dnia uiszczenia opłaty rejestracyjnej (zaliczki). Ewentualne różnice w opłatach programowych zostaną wyrównane, poprzez dokonanie odpowiedniej dopłaty przez Uczestnika, bądź poprzez zrealizowanie zwrotu nadpłaty przez Organizatora. Po upływie terminu na wykorzystanie środków, dokonana przez Uczestnika opłata rejestracyjna (zaliczka) nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, opłata rejestracyjna (zaliczka) zostaje zwrócona tylko w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:
  a) Uczestnik przedstawi Organizatorom zaświadczenie lekarskie o swojej chorobie lub dziecka, nad którym sprawuje opiekę, która to choroba uniemożliwia mu wzięcie udziału w wydarzeniu, w tym w szczególności stwarzająca zagrożenie dla pozostałych Uczestników eventu.
  b) W wypadku śmierci najbliższego członka rodziny Uczestnika tj. współmałżonka, rodzica lub dziecka.
  c) Uczestnik samodzielnie znalazł osobę na swoje miejsce – w terminie nie krótszym niż 3 dni, licząc przed terminem rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku chęci takiej zamiany Uczestnik jest zobowiązany skontaktować się w pierwszej kolejności z Organizatorami przedstawiając swoją prośbę o zmianę danych osoby biorącej udział w wydarzeniu. Osoba w zastępstwie musi być tej samej płci co rezygnujący Uczestnik. Musi również zgadzać się na dokładnie te same warunki rezerwacji, zakwaterowania i uczestnictwa na które zgodził się Uczestnik dokonujący rezerwacji. Po akceptacji zmiany ze strony Organizatorów, Uczestnicy rozliczają się między sobą samodzielnie. Wymagane jest potwierdzenie mailowe od obojga Uczestników, że zgadzają się na taką zamianę.
 5. Warunki rezygnacji opisują zasady zwrotów opłaty rejestracyjnej (zaliczki) uwzględniającej część programową. W celu uzyskania informacji o możliwościach zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia, należy zapoznać się regułami dokonywania zwrotów u gospodarzy danego ośrodka, i z nimi kontaktować się w wyżej wymienionej sprawie. Organizatorzy wydarzeń z Nityą nie mają wpływu na wewnętrzną politykę poszczególnych obiektów i nie są w stanie wpływać na sposób postępowania właścicieli obiektów w sprawie rezygnacji i potencjalnych zwrotów. Kwestię zwrotu za pobyt i wyżywienie, Organizatorzy pozostawiają do rozstrzygnięcia pomiędzy Uczestnikiem rezygnującym a gospodarzami ośrodka, w którym odbywa się dane wydarzenie.

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119) – zwanym w dalszej części „RODO” informujemy, że:
  a) administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Pruchnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nitya Patrycja Pruchnik (NIP 1181611327), ul. Kajetana Garbińskiego 16B, 01-122 Warszawa,
  b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: info@nitya.pl,
  c) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, związanych z rejestracją, uczestnictwem i wysyłką informacji o wydarzeniach, organizowanych przez Patrycję Pruchnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nitya Patrycja Pruchnik (NIP 1181611327), ul. Kajetana Garbińskiego 16B, 01-122 Warszawa, kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania – w przypadku wystawienia faktury,
  d) odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz administratora (dostawcy systemów teleinformatycznych i
  usług IT – hostingodawca) oraz podmioty i organy, którym administrator jest obowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  e) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Uczestnicy mogą żądać od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  f) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  g) podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów opisanych w regulaminie,
  h) administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Uczestników zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 2. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji wydarzenia – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§9
Prawa autorskie

 1. Organizator informuje, że aktywności przewidziane w trakcie wydarzenia będą utrwalane, to jest nagrywany będzie wizerunek i głos Uczestnika. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, bez wynagrodzenia, na zdjęciach lub nagraniach dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych, powstałych podczas wydarzenia oraz umieszczania wizerunku na stronie internetowej i innych materiałach promocyjnych Organizatora. Wzór oświadczenia dot. wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) zostanie przesłany Uczestnikowi postępowania za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać zdjęć, nie nagrywać materiałów dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych ani w jakikolwiek inny sposób utrwalać aktywności, odbywających się podczas wydarzenia.
 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie wydarzenia, a w szczególności nagrania dźwiękowe, wizualne, audiowizualne, ujawniające wizerunek, zdjęcia są chronione prawem autorskim i nie mogą być użyte bez uprzedniej, pisemnej zgody Patrycji Pruchnik.
 4. Organizator zastrzega, że materiały sporządzone podczas wydarzenia, w tym w szczególności zdjęcia, nagrania dźwiękowe, wizualne, audiowizualne mogą zostać użyte do promocji wydarzeń, organizowanych przez Organizatora oraz innych edukacyjnych i informacyjnych celów.

§10
Procedura reklamacyjna

 1. Uczestnik wydarzenia jest uprawiony do zgłoszenia reklamacji, w formie pisemnej na adres Nitya Patrycja Pruchnik (NIP 1181611327), ul. Kajetana Garbińskiego 16B, 01-122 Warszawa, lub w formie elektronicznej na adres email: info@nitya.pl. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do wskazania adresu, pod którym ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 2. Organizator udzieli niezwłocznej, pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację, to jest w okresie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.
 3. Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Organizator wydarzenia informuje, że w wypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Uczestnik wydarzenia uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wedle wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Uczestnikowi wydarzenia wpłacone środki, w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu. W wypadku niewskazania przez Uczestnika numeru rachunku bankowego, Organizator uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem środków do dnia otrzymania od Uczestnika wydarzenia numeru rachunku bankowego.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA UDSOTĘPNIENIE WIZERUNKU

Mając na względzie treść art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Patrycję Pruchnik mojego wizerunku, bez osobnego wynagrodzenia, utrwalonego podczas wydarzenia, organizowanego przez Patrycję Pruchnik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nitya Patrycja Pruchnik, NIP 1181611327, w tym w szczególności na broszurach, plakatach, zdjęciach, nagraniach dźwiękowych, wizualnych oraz audiowizualnych. Patrycja Pruchnik upoważniona jest do opublikowania mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi na stronie internetowej oraz za pośrednictwem innych materiałów promocyjnych.

_________________________________
podpis